කටාර් එයාර්වේස් එකේ PCR TEST එකයි අලුතෙන් දෙන FORM එකයි

QATAR ගුවන්සේවය අගෝස්තු 13 සිට QATAR ගුවන්සේවයත් සියළුම මගීන් හට පැය 72 ඇතුලත ලබාගත් PCR පරීක්ෂණය අනිවාර්ය කර ඇත.

ඒ සමගම නැවත අවශ්‍ය උවහොත් PCR පරීක්ෂණයක් කිරීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර විස්තර ඇතුලත් පෝරමය  සම්පූර්ණ කර ගුවන්තොටුපොළේදී ගුවන් සේවා නිලධාරීන්ට  ඉදිරිපත් කල යුතුය .

පහසුව සඳහා, ඔබට පෝරමය බාගත කර ඔබගේ සංචාරයට පෙර එය සම්පූර්ණ කළ හැකිය. පෝරමය බාගත කිරීම සඳහා කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න.

 

Spread the love

LEAVE A COMMENT

× WhatsApp