ඉතාලියට එන්න කලින් මේක පුරවාගෙන යන්න !

මැයි 24 දා සිට ඉතාලියට පැමිණෙන සියලුම මගීන් මෙම පෝරමය(Digital Passenger Locator Form) පුරවා පිටත්වීමේදී ගුවන් සේවා ආයතනයට ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කර ඇත .

https://app.euplf.eu/#/

📍📍📍 Invitiamo i passeggeri in ingresso in Italia a prendere visione dell’obbligo di compilare il modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form digitale – dPLF).
L’obbligo sarà in vigore dal 24 maggio 2021 per chiunque faccia ingresso in Italia dall’estero per una qualsiasi durata, a bordo di qualunque mezzo di trasporto.

Il modulo è disponibile a questo link https://app.euplf.eu/#/ e, nel caso di viaggio in aereo, la mancata compilazione può comportare il divieto di imbarco da parte della compagnia aerea.
Consigliamo di contattare la propria compagnia aerea per maggiori informazioni.

Spread the love

LEAVE A COMMENT

× WhatsApp